DATA WAKAF TAHUN 2016


DATA WAKAF TAHUN 2016

NO TGL  NO. Sertifikat   Pewakaf   Nominal 
1 Jan-16  No. 00671   Ratya Wiyasi Adyanti             500.000
2 Jan-16  No. 00672   Hj. Etty Suhaeti          2.000.000
3 Jan-16  No. 00673   Neneng Sri Kusumastuti          1.000.000
4 Jan-16  No. 00674   Rudy          1.000.000
5 Jan-16  No. 00675   Irza Monalisa             500.000
6 Jan-16  No. 00676   Murtiana Algifari             100.000
7 Jan-16  No. 00677   Siti Murtinah             100.000
8 Jan-16  No. 00678   Budiana             100.000
9 Jan-16  No. 00679   Suyatmi             700.000
10 Jan-16  No. 00680   Nawal             700.000
11 Feb-16  No. 00681   Nenden Nurhikmah binti R. H. Jamhar W.J             100.000
12 Feb-16  No. 00682   Nursubardiah             100.000
13 Feb-16  No. 00683   Wijaya Kusuma Dewi             500.000
14 Feb-16  No. 00684   Dandy Firmansyah             100.000
15 Feb-16  No. 00685   Aditya Rafi A             500.000
16 Feb-16  No. 00686   Rahwono Haji Yawawi          1.000.000
17 Feb-16  No. 00687   Kel. Agus Susanto             400.000
18 Feb-16  No. 00688   Hj. Mien Rusminy bt Zubaiid Basuni          1.000.000
19 Feb-16  No. 00689   Hendra Irawan             500.000
20 Feb-16  No. 00690   Lusia Anies Trisnawati             500.000
21 Feb-16  No. 00691   Alm. Moe'alim Bachrul Salam             300.000
22 Mar-16  No. 00693   Ahmad Hisyam             200.000
23 Mar-16  No. 00694   Ari Wibowo bin Budiyono          1.000.000
24 Mar-16  No. 00695   Safri Ozi             500.000
25 Mar-16  No. 00696   Khairina          5.000.000
26 Mar-16  No. 00697   Dasnimar          1.000.000
27 Mar-16  No. 00698   Hj. Nani Rohyani          5.000.000
28 Apr-16  No. 00700   Fitriani             500.000
29 Apr-16  No. 00701   Dedy Permadi             500.000
30 Apr-16  No. 00702   Mulyadi          1.000.000
31 Apr-16  No. 00703   Teguh Supriyatno          5.000.000
32 Apr-16  No. 00704   Olivia             500.000
33 Apr-16  No. 00705   Kel. Bpk. Soebadja          3.000.000
34 Apr-16  No. 00706   Bayu Aji Priwantoro             500.000
35 Apr-16  No. 00707   Teti Didin/Alm. Ohim Suryana Bin Hasan          2.500.000
36 Apr-16  No. 00708   Teti/Didin/Almh. Titin Muktinah binti Raden Nana Nata Amijaya          2.500.000
37 Apr-16  No. 00709   Rohanah          1.000.000
38 Apr-16  No. 00710   Astuti Kusumaningrum/Wakaf          2.000.000
39 Apr-16  No. 00711   Sri Satriyaningrum             500.000
40 Apr-16  No. 00712   Eriyadi             500.000
41 Apr-16  No. 00713   Yani/Nadya.Sofina             100.000
42 Apr-16  No. 00714   Eldi Kusuma Huthjaya          1.000.000
43 Apr-16  No. 00715   Sutaryono             100.000
44 Apr-16  No. 00716   Yudha Nugraha          1.000.000
45 Apr-16  No. 00717   Tjeng Swat Lioe             100.000
46 Mei-16  No. 00718   Yuda Dasuki             100.000
47 Mei-16  No. 00719   Novita Sari             500.000
48 Mei-16  No. 00720   Raden Roro Annissa Permatasari             200.000
49 Mei-16  No. 00721   H. Raden Olan Prasetyo Pribadi bin Raden Sambodjo Soebroto             200.000
50 Mei-16  No. 00722   Raden Mas Roro Sri Endah Ariani             200.000
51 Mei-16  No. 00723   Raden Imam Prasetyo Pribadi             200.000
52 Mei-16  No. 00724   Raden Roro Aisyah Aprilidia             200.000
53 Mei-16  No. 00725   Raden Mas Roro Sri Warnindah Bin Raden Soegianto             200.000
54 Mei-16  No. 00726   Andrie Herman             200.000
55 Mei-16  No. 00727   Hapsoro Indrayadi          1.000.000
56 Mei-16  No. 00728   Hj.Suwarni             500.000
57 Mei-16  No. 00729   H. Yudi Purwanto             500.000
58 Mei-16  No. 00730   Andhina Setiani             500.000
59 Mei-16  No. 00732   Rahman Samsidi/Ahmad Syafiq Dzakir             100.000
60 Mei-16  No. 00733   Rahman Samsidi/Rukiyah             100.000
61 Mei-16  No. 00735   Berrindro Satrio             500.000
62 Mei-16  No. 00736   Hj.Suwarni             500.000
63 Mei-16  No. 00737   Fajar Mudji Lestari             500.000
64 Mei-16  No. 00738   DR. Ir. Baharuddin Abidin             500.000
65 Mei-16  No. 00739   Tira Hestriana Aryawardhani             500.000
66 Mei-16  No. 00740   Suci Wahyuningsih          1.000.000
67 Mei-16  No. 00741   Sudarnanto             500.000
68 Mei-16  No. 00742   Yuli Yuliani                 500.000
69 Mei-16  No. 00743   Suri Tri Febriani                 500.000
70 Mei-16  No. 00744   Alm. Sudar Hadi Mujiraharjo bin Asmanawi             500.000
71 Mei-16  No. 00745   Ina Fatmawati          1.000.000
72 Mei-16  No. 00746   Onny Samantha             500.000
73 Mei-16  No. 00748   Andri Nugraha        10.000.000
74 Mei-16  No. 00749   Iswanto          1.000.000
75 Mei-16  No. 00750   Nurdiansyah             300.000
76 Mei-16  No. 00751   Qoriah          1.000.000
77 Mei-16  No. 00752   Almh. Hj. Sri sudjatmani             500.000
78 Mei-16  No. 00753   Nana             250.000
79 Mei-16  No. 00754   Sudoro Bin Tohir             500.000
80 Mei-16  No. 00755   Warsih binti Suparto Dikromo             200.000
81 Mei-16  No. 00756   Rolla Sugiarti             100.000
82 Mei-16  No. 00757  Witono         1.000.000
83 Mei-16  No. 00758   Shavira             500.000
84 Mei-16  No. 00759   Santa             500.000
85 Mei-16  No. 00760   Susana Riana Sari             200.000
86 Mei-16  No. 00760   Djohan             100.000
87 Mei-16  No. 00762   Wahyu             100.000
88 Mei-16  No. 00763   Alm. H. Sargowi Bin Sulaiman & Faizah Binti Mujib             200.000
89 Mei-16  No. 00764   Alm. Kel. E. Kusnadi bin Ombi & Almh. Sumarni Binti sumar             300.000
90 Mei-16  No. 00765   Andi Muhammad Ilham             500.000
91 Mei-16  No. 00766   Andi Shinta Suryanti             500.000
92 Mei-16  No. 00767   Andi Siti Nur Aisyah             500.000
93 Mei-16  No. 00768   Andi Muhammad Faturahman             500.000
94 Mei-16  No. 00769   Anni Liza binti Sami'an & Seto Wibowo             500.000