Doa Kami Untuk Negeri Di Bulan Suci

Doa Kami Untuk Negeri Di Bulan Suci dalam Kondisi Wabah Pandemi
Allaahummadfa’ Annalgholaa, Walba laa, Walwabaa, Walfahsyaa, Walmunkaro, Wassuyuufalmukhtalìfata, Wasy-Sya Daa-ìda, Walmìhana Maadhoharo Mìnhaa, Wamaabaathona Mìnbaladìnaa Haadzaa Khoossoh, Wamìn Buldaanìl Muslìmììna ‘Aammah Tan. ìnnaka ‘Alaa Kullì Syaì-ìn Qodììr
Aamiin

Gambar mungkin berisi: satu orang atau lebih dan teks